In case when one of the parents (adopters) wishes to use part of the leave for raising a child up to 8 years old to the extent of 5 months, to the application under Para. 1 there should be enclosed the written consent of the other parent.
The papers needed for granting days off are being kept in the personal file of the employee or worker. The leave can be terminated by sending written request from the mother of the father to the company.
The used days off are being recorded in a special book with the employer.


Промени в наредбата за работното време, почивките и отпуските

Във връзка с ползването на отпуск за отглеждане на дете до 8 годишна възраст, когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер до 5 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител.
Документите, необходими за разрешаване на отпуска, се съхраняват в личното досие на работника или на служителя.
Отпускът се прекъсва по искане на майката или бащата – с писмено заявление до предприятието.
Използваният отпуск се отчита в специална книга при работодателя.