Career Center

Career Center 2018-03-20T15:54:38+00:00

Career Center

Grow Personally and Professionally with Sb Accounting & Consulting

It is our internal believe that each individual makes a difference to our company. If you’re the sort of person who embraces challenge and likes to work amongst a diverse team of people from different backgrounds – we could be the firm for you.

We are looking for people who bring something special to the organisation and who also have some distinctive qualities. We want driven people who think creatively about their work and we are always ready to hear from those who are performance driven and can resolve complex problems.

Due to our continued expansion we are looking for outstanding individuals to join the firm. Please see below our current vacancies:

Position Responsibilities Requirements Link for application
ЮРИСКОНСУЛТ
 • Отговаря за изготвянето и/или ревизирането на договори, заявления и всички съпътстващи документи, както и всякакви други документи с юридическа насоченост и съдържание
 • Ефективна комуникация с  институции
 • Съставя и дава становища относно проектите за договори и вътрешни актове на работодателя във връзка с тяхната законосъобразност
 • Предоставя правни становища по въпроси, вкл. извършва правни анализи
 • Следи за изменения и допълнения в нормативната база, регулираща дейността на компанията и предлага съответни промени във връзка с тях
 • Изпълнява и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието
 • 1. Образование: Висше юридическо (завършено);
  2. Езикови познания: Отлично владеене на английски език (ще бъде удостоверявано с надлежен тест);
  3. Компютърна грамотност: Отлична компютърна грамотност – MS Office пакет (Excel, Word);
  4. Професионални качества: Умения за работа в екип, Инициативност и адаптивност, Умения за приоритизиране на поставените задачи.
  5. Личностни качества: Способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
 Apply here..
Contact Us

General Enquiries For Job Openings

If you have a general enquiry about employment with us, please contact us at jobs@sb-bg.com.
Contact Us