As of 1st of April 2012 the templates of Applications No 2, 3, 4, 9, 13 and 14 to the Regulation for calculation and payment of compensations and benefits from the state public insurance are being changed. In order to make the procedure easier, there shall be no obligation the person to submit in the territorial division of National Insurance Institute a copy of the child’s birth certificate, provided that the child is a Bulgarian citizen or a foreign citizen with issued personal number.
The condition for paying compensation to the father/adopter after the child has turned 6 months is the insurance status of the mother not to be interrupted.
Since 1st of April 2012 in case of submission of 2 main documents at the same time (for example hospital sheets and/or declarations, and/or declarations for change in the circumstances) the declarations and application No 15 must be submitted in electronic copy only.


Промени в попълването на приложения № 2, 3, 4, 9, 13 и 14

Oт 1 април 2012 г. са променени образците на приложения № 2, 3, 4, 9, 13 и 14 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
За улеснение на лицата и осигурителите, с вписването на ЕГН на детето в точка 4 от декларативната част на приложения № 2, 3, 4 и 14, отпада задължението им да представят в териториалните поделения на НОИ копие от удостоверението за раждането му, когато детето е български гражданин или е чужд гражданин с издаден ЕГН.
Условие за изплащане на парично обезщетение на бащата/осиновителя при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни е осигуряването на майката/осиновителката да не е прекратено.
От 1 април 2012 г. при едновременно представяне на повече от 2 броя основни документи (болнични листове и/или заявления-декларации, и/или декларации за промяна в обстоятелствата), декларациите, приложение № 15, задължително се представят в ТП на НОИ само на електронен носител.